Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/4.jpg/Slider_images/2.jpg/Slider_images/1.jpg/Slider_images/5.jpg

MAJLIS MESYUARAT NEGARAIsu-Isu berkaitan Kementerian Perhubungan
serta Jabatan dan AiTi

 

Selasa 10 Mac - Mantapkan usaha Keselamatan Jalan Raya melalui beberapa Strategi

Selasa, 13 Mac 2018 - BAC9248 Prime Mover & BAC6753 Trailer membuat pusingan U bukan ditempat yang dibenarkan
Berikutan kejadian yang tersebar di applikasi Whatsapp pada hari Jumaat, 2hb Mac 2018, mengenai sebuah treler dengan bilangan pendaftaran BAC 9248 dan BAC 6735 kepunyaan syarikat ARCHIPELAGO yang membuat pusingan U (U-turn) bukan di tempat yang dibenarkan yang menyebabkan treler tersebut tidak dapat bergerak dengan lancar dan menyebabkan jalan raya tersekat dan ianya telah megakibatkan ketidakselesaan serta boleh mengundang bahaya kepada pengguna jalan raya yang lain. Kejadian ini berlaku di jalan raya berdekatan Sekolah Rendah Sungai Besar, Daerah Brunei Muara.

Pelantikan Pengerusi dan Ahli-Ahli Lembaga Pengarah Pihak Berkuasa Industri Teknologi Info-Komunikasi Negara Brunei Darussalam (AITI)

Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, adalah dengan ini dimaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi pelantikan Pengerusi dan Ahli-ahli Pihak Berkuasa Industri Teknologi Info-komunikasi Negara Brunei Darussalam (AITI) yang baru. Pelantikan adalah bagi tempoh dua (2) tahun mulai 1 Februari 2018 sehingga 31 Januari 2020.

Appointment of Chairman and Members of the Board, Authority for Info-Communications Technology Industry of Brunei Darussalam (AITI)

The Authority for Info-communications Technology Industry of Brunei Darussalam (AITI) hereby announces that by command of His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam, His Majesty has consented to the appointment of the new Chairman and Members of the Board for the Authority of Info-communications Technology Industry of Brunei Darussalam (AITI). The appointments will be effective from 1 February 2018 until 31 January 2020.

 

 
Patuhi Peraturan dan Tanda Keselamatan Jalan Raya